Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

Op 8 februari 2024 hield de Afdeling Midden-Brabant haar jaarvergadering in het VOC Hart van Brabant in Tilburg. Bij deze vergadering waren 22 leden en donateurs aanwezig. Aan het begin van de vergadering hield voorzitter Jan Schrijver een minuut stilte voor de onlangs overleden leden Marie-José Kroes en Ad Rijken.

Tijdens de vergadering werden onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

 1. Rapport Toekomstvisie Bond van Wapenbroeders. Voorzitter ging uitvoerig in op de uitkomsten van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders. Hij gaf aan dat de gewijzigde financiering van de landelijke Bond door het Vfonds ook consequenties heeft voor de afdelingen. De jaarlijkse financiële afdracht aan de afdelingen komt te vervallen. Afdelingen kunnen door het organiseren van een grote jaarlijkse activiteit hier hun inkomsten via het Vfonds verwerven. Om deze reden is de jaarlijkse contributie voor de Bond met € 10,- verhoogd. Het blad WAPENBROEDERS gaat voortaan digitaal naar de leden. Leden kunnen een geprinte versie ontvangen tegen meerkosten van € 24,- per jaar. Opgave kan worden gedaan bij ledenadministratie@wapenbroeders.nl
  Een aantal afdelingen heeft commentaar geleverd op het rapport van de Commissie Toekomstvisie. Dit commentaar wordt nu verwerkt door de Commissie en zal tijdens de komende ALV Bond van Wapenbroeders worden geagendeerd.

 2. In lijn met de verghoging contributie voor de Bond wordt voorgesteld de bijdrage van de donateurs met € 5 te verhogen. Hiertegen bestaat geen bezwaar.

 3. Omdat meerdere rekeningen binnen een afdeling van de Bond niet is toegestaan, heeft het bestuur besloten om het zogenaamde spaarpotje op te heffen en het tegoed te storten op de lopende rekening van de afdeling.

 4. Komende activiteiten zijn:
 • 14 maart middagbijenkomst
 • 11 april presentatie over Veteranen Search Team (onder voorbehoud).
 • uitstapje in mei a.s. Door een van de leden wordt voorgesteld om nog eens een keer terug te gaan naar het Museum ‘De Bewogen Jaren’ in Lage Mierde met aansluitend een diner.
 1. 80 jaar bevrijding. Het bestuur is bezig om een fototentoonstelling te organiseren in Goirle waarbij op een aantal plaatsen de situatie tijdens de oorlogsjaren wordt vergeleken met de huidige situatie. Tevens zal een tijdens WO II belangrijke brug aan de Poppelseweg de naam krijgen van de toenmalige commandant van de eenheid lt. Bramall, die Goirle heeft bevrijd.

 2. Dank aan Joke Schrijver voor het maken van de verjaardagskaart.
  Indien een lid of donateur jarig is, dan wordt er een mooie kaart in de bus gedaan. Namens de aanwezigen wordt Joke hiervoor bedankt.

 3. Inkomstenbronnen / SponsorKliks
  Voorzitter geeft aan dat het voor de afdeling steeds moeilijker is om financieel rond te komen. Daarom wordt intensief gezocht naar inkomstenbronnen. Hij attendeert de leden op het gebruik van SponsorKliks bij het doen van hun internetaankopen. Het werkt heel simpel. Niet rechtstreeks naar de website gaan van de reisorganisatie of een ander bedrijf, maar eerst deze link aanklikken en vervolgens even de internetwinkel opzoeken. Daarmee krijgt de Afd. Midden-Brabant een bepaalde bijdrage over de aankoop. Ook in de 2023 bij twee AH’s deelgenomen aan een statiegeldactie.

Vervolgens lichtte de penningmeester Ad van Belkom het financiële jaarverslag 2023 toe. Kenmerkend zijn de toenemende onkosten en verhogingen, waar de afdeling mee wordt geconfronteerd. De kascontrolecommissie  bestaande uit de heren Ad Smits en Cees Muskens vroeg de vergadering de penningmeester te dechargeren. Als reserve lid kascontrolecommissie meldde dhr. Henk Denissen zich aan.
Hierna volgde de begroting 2024, die werd aanvaard door de vergadering.

Voorzitter Jan Schrijver was aftredend maar gelukkig had hij zich herkiesbaar gesteld. Jan werd bij acclamatie verkozen en hij werd hiermee onder applaus gefeliciteerd. Peter de Vet werd onder applaus verkozen in het bestuur als Algemeen Bestuurslid.

Het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap Bond van Wapenbroeders 5 jaar lidmaatschap werd uitgereikt aan de dhr. Henk Denissen.

In de rondvraag werd nog voorgesteld om het keukenpersoneel, dat bij activiteiten naar voren wordt geroepen, actief te belonen met iets tastbaars. Tevens werd het bestuur nog voorgesteld om voortaan bij bepaalde activiteiten een eigen bijdrage van de deelnemers te vragen.

Na de afsluiting van de vergadering werd nog gezellig nagepraat in de Huiskamer van het VOC Hart van Brabant.

Naar de foto's van Hans Kroes: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.