Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
opgericht 13 augustus 2014

 

Doelstelling:

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van de vereniging genaamd Bond van Wapenbroeders, onder meer door het verschaffen van of ter beschikking stellen van financiële en/of materiele middelen en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kamer van Koophandel

De vestigingsplaats van de stichting is: Scheerweide 22,  7948 NV  Nyeveen

Inschrijfnummer:             6127 9846
RSIN nummer:                   8542 81 873

Bestuur

Voorzitter/2e Penningmeester

J. Hazeu

j_hazeu@hotmail.com

Secretaris 

H. de Vries

hansmdevries@gmail.com

1e Penningmeester

J. Hazeu

j_hazeu@hotmail.com

Algemeen Adjunct

A. Kroeseklaas

ad.kroeseklaas@hotmail.com

Diversen:

  1. De Stichting beoordeelt aanvragen die door besturen/afdelingen/commissies/etc. van de Bond van Wapenbroeders (BvW) zijn ingediend bij het Bondsbestuur (BB) van de BvW (of zijn geïnitieerd door voornoemd bestuur) en zijn voorzien van een duidelijke beschrijving van het hoe/waarom/waarvoor. Het basis uitgangspunt van de stichting is dat de aanvraag een project/uitrustingsstuk betreft dat binnen de BvW een landelijke uitstraling heeft of inzetbaar is.

  2. De Stichting maakt iedere 5 jaar een Beleidsplan op voor de komende 5 jaar. Het nu vigerende beleidsplan loopt van 2023 t/m 2027.

  3. De Stichting zal, indien hiervoor aanleiding is, in het verenigingsorgaan van de BvW WAPENBROEDERS, verslag doen van haar werkzaamheden. 

  4. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met het BB zal het BB op de hoogte worden gehouden van de (financiële) stand van zaken van de Stichting opdat het Bondsbestuur kan inschatten óf en hoe groot eventuele aanvragen om ondersteuning haalbaar (kunnen) zijn.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders (SVvdBvW) voeren hun taak geheel onbezoldigd uit.

Banknummer:

NL 66 INGB 0006 4419 60 t.n.v. St. Vrienden van de BvW

 


Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
Beleidsplan 2023 - 2027

Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt de opgedane ervaringen in de periode 2019 – 2023:

  1. Het uitdragen van de doelstellingen van de Stichting naar de besturen van afdelingen en identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders (BvW) zal onder andere plaatsvinden op de Algemene Ledenvergadering van de BvW.

  2. In het verenigingsorgaan van de BvW, WAPENBROEDERS, zal verslag worden gedaan van de activiteiten van de Stichting, zoals bijvoorbeeld een financiële ondersteuning aan een door het bondsbestuur ingediend verzoek/plan.

  3. Het jaarlijks informeren van het Bondsbestuur (BB) over de Stand van Zaken van de Stichting op bestuurlijk en financieel gebied.

  4. Het zoeken naar toekomstige bestuursleden die huidige bestuursleden kunnen gaan opvolgen, conform het rooster van aftreden, en die bekend stellen bij het BB.

  5. Een Plan van Aanpak opstellen hoe door het stichtingsbestuur in voorkomend geval gehandeld moet worden bij het opheffen van de Stichting bij een minimale financiële hoogte van de beschikbare geldelijke middelen.

  6. Het duidelijk blijven communiceren met de Nederlandse veteranen populatie met betrekking tot de mogelijkheden om donaties en legaten op naam van de Stichting over te maken.

Nijeveen, 29 maart 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.