Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag Bond van Wapenbroeders 2022 wordt gepubliceerd na de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 1 juni 2023.


JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2021 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS

1. Inleiding.

Het jaarverslag geeft een weergave van de bestuurlijke stand van zaken van de Bond van Wapenbroeders over het jaar 2021.
Het financieel jaarverslag 2021 is behandeld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 15 juni 2022.

Bestuurslagen

De Bond van Wapenbroeders bestaat uit twee bestuurslagen:Jaarverslag 2021

- het Bondsbestuur,
- besturen van de afdelingen en de identiteitsgroepen.


2. Kenmerken van de vereniging:

Het Bondsbestuur.

Op 31 december  2021 was de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:

 J. Verwoerd             Algemeen Voorzitter m.i.v. 17 oktober
 A.H.M. Sijm  Vicevoorzitter/Hoofdredacteur
 K.J. Orsel     Algemeen Secretaris
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester
 M.J.M. Heezen  Algemeen Bestuurslid
 J. van der Kleijn    Algemeen Bestuurslid
 E.P.C. Dokter  Algemeen Bestuurslid
 C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid

Gedurende het verslagjaar trad dhr. E. Saiboo af als voorzitter tijdens de ALV op 17 oktober 2021 en werd in dezelfde functie gekozen dhr. J. Verwoerd

2021 werd overschaduwd door de coronamaatregelen verband houdende met COVID-19 . De verenigingsactiviteiten waren tot een minimum beperkt. Echter tijdens de versoepeling van de maatregel werd een Bondsdag georganiseerd en kon de ALV fysiek doorgang vinden

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)

In 2021 heeft het Bondsbestuur vergaderd op 16 januari, 20 maart, 22 mei, 12 juni, 12 juli, 23 augustus, 21 oktober en 4 december.

Het dagelijks bestuur vergaderde op 6 januari, 15 februari, 26 april, 22 mei, 17 juli, 26 juli, 16 augustus, 26 september, 27 oktober, 8 november en 22 november.

Algemene Ledenvergadering

Door verzachtende omstandigheden van de maatregelen verband houdende met COVID 19 kon de Algemene Ledenvergadering van 2021 op 24 juni doorgang vinden, zij het in beperkte vorm.

Taakverdeling regio’s:

Wij onderkennen de volgende 4 regio’s

 Noord:     Groningen, Friesland en Drenthe/NW-Overijssel 
 Midden:      Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
 Zuid:      Noord-Brabant en Limburg
 West:  Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

De verdeling van de bestuursleden als regiovertegenwoordiger is als volgt:

 Algemeen Secretaris:    K.J. Orsel 
 Regio Noord:  Lid Algemeen Bestuur E. Dokter
 Regio Midden:   Lid Algemeen Bestuur. C. Snelleman-Kalfsvel en A.H.M. Sijm
 Regio Midden:   Lid Algemeen Bestuur A.H.M. Sijm
 Regio Zuid:   Lid Algemeen Bestuur. M.H.M. Heezen

Regiobijeenkomsten:

De regiovertegenwoordigers bezoeken diverse activiteiten in hun eigen regio. Zij kunnen elkaar onderling vervangen bij afwezigheid. Activiteiten, ALV’s, seizoensopening, BALV’s of anderszins bijwonen kan op uitnodiging van een afdeling of een identiteitsgroep, maar ook op eigen initiatief.

Helaas was 2021 een jaar waarin het coronavirus een grote rol speelde. Dit betekende dat veel activiteiten niet hebben plaatsgevonden of dat er geen activiteiten konden worden gepland.

De regiovertegenwoordigers hebben begin 2021 nog fysiek het contact onderhouden en na maart digitaal. Vanwege het stoppen van bestuursleden en verminderen van het aantal leden, is een aantal afdelingen samengevoegd.

De Afdeling Utrechtse Heuvelrug is samengevoegd met de Afdeling Utrecht en de Afdeling Amersfoort is samengevoegd met de afdeling de Afdeling Apeldoorn.

Voorzittersoverleg

In 2021 werd geen voorzittersoverleg gehouden mede door de beperkende maatregelen van COVID-19.

Ledenadministratie en innen van contributie

De penningmeester heeft gedurende het verslag jaar de ledenadministratie en de financiële  administratie bijgehouden.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2022 en een activiteitenplan werd in 2021 vanwege de uitvoering gestoord door maatregelen van COVID-19. Deze maatregelen hebben in de uitvoering een negatieve invloed op de uitvoering. Indien in 2022 de COVID maatregelen niet meer van kracht zullen zijn zal nader worden gewerkt aan het vernieuwen c.q. aanvullen van het beleidsplan voor de jaren 2022-2027

Missie

Onze missie , is duidelijkheid te verschaffen in onze werkvelden waarom wij er zijn, waarom we willen voortbestaan en waar gaan we naar toe. Zo laten wij de veteranen niet los want dat is de bloedgroep waar wij vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.

Met deze woorden wordt nog eens het belang van een duidelijke structuur voor het vfonds aangegeven. Een structuur die bestaat uit drie werkvelden waarop het vfonds actief is die ook door ons wordt onderschreven.

a.  Erkenning en waardering van oorlogs-en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
b.  Het levenshouden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de bevrijding en vrijheid.
c.  Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde (zie www.v-fonds.nl/over-vfonds ).

Koninklijke Onderscheidingen

Tijdens de ‘lintjesregen’ 2021 zijn de Koninklijke Onderscheidingen
Orde van Oranje Nassau toegekend aan:

 • A.S. van Muijen Ridder in de orde van Oranje Nassau,
 • L. Dekker Lid in de Orde van Oranje Nassau,
 • M. Langenberg-Verheul Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bondsonderscheidingen

In 2021  is  het Verenigingskruis van Verdienste toegekend aan:

 • E. Saiboo,
 • C.H. Heidt.

De Bondsmedaille is in 2021 toegekend aan:

 • J.J. Peeters,
 • J. Toonen,
 • F.J.M. Maas,
 • F.J.M.M. Verstappen,
 • J.N. Nahon,
 • T. Lasoe-Barrois,
 • R. Lasoe (postuum).

Huisvesting.

Het secretariaat van de Bond is gehuisvest in Barendrecht, van Hobokenhaven 63, 2993 HH.


3. Het gevoerde beleid

Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is  vooralsnog gericht op:

 • Het voortbestaan van onze Bond.
 • De belangenbehartiging van de leden.
 • Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
 • Het continueren van het Bondsbureau, zowel qua organisatie, bezetting als huisvesting.
 • Het onderhouden van een goed contact met de Afdelingen en ID-groepen.
 • Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
 • Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van ex-militairen, post-actieven en veteranen. Hoewel i het verleden het speerpunt lag bij de relatie met VOMI Nederland is hieraan een einde komen vanwege het feit dat VOMI Nederland ophield te bestaan. Dat betekent dat aan de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie een einde komt want ook de VNNGM 1945-1962 heeft aangeven dat zij niet meer zal deelnemen aan de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie.
 • Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Veteranen Instituut, De Basis en de BNMO.
 • Veteranencafé ’s. Daar kan men op een goede wijze acquisitie plegen.


4. Dienstverlening en Centraal Aanmeldingspunt

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die verkrijgt men via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en  dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.
Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl

Nuldelijnsondersteuning

Het Nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is een laagdrempelig, landelijk dekkend 24/7 systeem voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Het systeem bestaat uit vrijwilligers van de lid organisaties van het VP die zijn getraind om laagdrempelig ondersteuning te bieden in de vorm van het bieden van een luisterend oor en een arm om de schouder, maar kunnen in voorkomend geval ook zorgen voor een doorgeleiding naar professionele hulp.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het NOS kennen en indien nodig weten te vinden als er een beroep op gedaan moet worden.

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSK-V) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de website van DiSK-V leest men meer informatie en kan men bekijken zien hoe men via een regionale coördinator een nuldelijnsondersteuner bij u in de buurt kunt bereiken.

Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl. Hebt u geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 - 334 00 00.

Nuldelijnsondersteuner worden? Als collega-veteraan kunt u zelf ook nuldelijnsondersteuner worden. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie hierover? Meldt u dan aan bij de coördinator van de Bond van Wapenbroeders, dhr. J van de Kleijn.

5. Bondsblad (Wapenbroeder)

De redactie van het Bondsblad (Wapenbroeders) bestond uit:

 • J. Hazeu Hoofdredacteur.

Redactieleden: Vilan de Loo, Floris Berkhof en de correspondenten:

 • P. Ermers, R. Looijaard, K. Orsel en L. Schroeders met als corrector H.de vries

Gedurende het verslag jaar verscheen het Bondsblad 4 maal was  Wij danken de hoofdredacteur, met zijn redactieleden en correspondenten alsmede de corrector voor hun inzet voor het Bondsblad.

6. Website

De website www.wapenbroeders.nl van de Bond van Wapenbroeders vervult een belangrijke rol v.w.b. de informatievoorziening aan onze leden. Het is ook een instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond.

De webmaster is Hans Kroes. Hij heeft het afgelopen verenigingsjaar als webmaster  gefunctioneerd. Wij danken hem voor zijn inzet. Hij is bereikbaar via webmaster@wapenbroeders.nl .

7. Structurele en organisatorische aangelegenheden

Structuur van de vereniging tot 31-12-2021:
De Bond kent conform de statuten als vereniging twee bestuurslagen:

Het Bondsbestuur en besturen van de afdelingen en ID Groepen. Voorts heeft de Bond een afdeling in het buitenland, t.w. Canada


Het Ledenbestand.

Het ledenbestand in het verslagjaar is uitgesplitst naar diverse categorieën:

Lid

31-12-2020

31-12-2021

Relatie (gratis toezending)

70

67

Ereleden

5

5

Canada

232

232

Donateurs

5

5

Leden met Bondsblad                    

1869

1811

Leden zonder Bondsblad

159

145

Aangesloten Verenigingen

2

2

Totaal

2348

2267


Public Relations

Vanwege allerlei maatregelen, die verband hielden met de corona, zijn er  geen fysieke bijeenkomsten gehouden met het PR-team.

 

8. Bestuurlijke aangelegenheden

Samenstelling van het Bondsbestuur op 31-12-2021

 J. Verwoerd     Algemeen Voorzitter
 K.J. Orsel      Algemeen Secretaris / Vicevoorzitter
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester
 A.H.M. Sijm   Algemeen Bestuurslid
 C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid
 J. van der Kleijn   Algemeen Bestuurslid
 M.J.M. Heezen  Algemeen Bestuurslid
 E.P.C. Dokter     Algemeen Bestuurslid / Webshop

Rooster van aftreden

   

2021

2022

2023

2024

2025

Algemeen Voorzitter

Gekozen in functie 2021

J. Verwoerd

X

     

x

Alg. Secretaris/Vicevoorzitter

Gekozen in 2018, herkozen in 2020.

Regio Vert. ZH/NH en Zeeland

K.J. Orsel

   

X

   

Alg. Penningmeester

Gekozen in 2020

M.A. den Dunnen

   

X

   

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018.

Ceremonieel en Regio Vert. Zuid

M.H.M. Heezen

X

       

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2016, herkozen in 2019. Regio Vert. West

A.H.M. Sijm

 

X

     

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2016, herkozen in

2019. Landelijke Evenementen

J. van der Kleijn

 

X

     

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018, herkozen in 2020. PR en regio Vert. Midden

C Snelleman-Kalfsvel

   

X

   

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018. Webshop en regio Vert. Noord

E.P.C. Dokter

X

       

 
Raad van Advies.

Gedurende het verslag jaar heeft het Bondsbestuur 1 maal vergaderd met de Raad van Advies op 12 december. De coronamaatregelen hebben er mede toe bijgedragen dat slechts 1 maal werd vergaderd. Echter de voorzitter heeft gedurende het verslagjaar telefonisch de contacten onderhouden met de Raad van Advies.

In het jaar 2021 is er geen wijziging opgetreden in de samenstelling van de Raad van Advies.

Voorzitter     Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn
 Lid    Luitenant-generaal b.d. P. Striek
 Lid  Brigade-generaal b.d. H. Bokhoven

 

9. Contacten en vertegenwoordigingen:

Het vfonds

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Het Vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het Vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”.
Eén aantal herdenkingen werd op gepaste wijze aangepast dit vanwege de Coronamaatregelen

Het Veteranen Platform (VP)

De vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders J. Verwoerd en K.J. Orsel  leden Algemeen Bestuur hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering(en) van het VP.
Daarnaast maakt de Algemeen Secretaris deel uit van de Commissie Breed Onderzoek.

Nederlands Veteranen Instituut

Op 1 januari 2021 is gestart met de  organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met 1 loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Het aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WOII en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals politie. Het Nederlands Veteranen Instituut is gevestigd te Doorn.

Zes partijen.

De zes organisaties / organisatiedelen, die samengaan, zijn;
de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programma bureau van het Landelijk Zorg systeem voor Veteranen (LZV), de zorg coördinatie van ABP/APG en de coördinatie van het nuldelijnsondersteuningssysteem van het Veteramen Platform. In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

Doel van de samenvoeging

De zes (deel-)organisaties worden in een nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en de expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijke erkenning en waardering optimaal te benutten.

Aanleiding voor de samenvoeging.

De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid in 2016, uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen zijn. Ook is voor veteranen en partijen in  de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid.

Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag. De uitvoerig daarvan wordt belegd bij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut.

Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. Brigade-generaal Paul Hoefsloot is directeur-bestuurder van het NL VI

Internationale contacten:

Er zijn met gelijkgestemde organisaties in het buitenland veel goede contacten. Zoals met: Het “Verband Deutscher Soldaten für das Land Nordheim Westfalen (VDS)” in Duitsland. De Oud-Strijders in België. Het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie Afdelingen naar één  Afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse Oud-Strijders, vooral via de afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen). Ook hier geldt dat de vertegenwoordiging bij de diverse herdenkingen helaas niet kon worden uitgevoerd vanwege de beperkende opgelegde coronamaatregelen.


10. Deelname aan herdenkingen:

In 2021 werden vele herdenkingen aangepast in die zin dat de vertegenwoordigers van veteraneverenigingen niet fysiek aanwezig konden zijn dit mede vanwege COVID 19.

Wageningen.
Het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2021 kon helaas geen doorgang vinden. Alle activiteiten werden geannuleerd vanwege corona.

Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):
De 17e Veteranendag vond vanwege COVID-19 in een aangepaste vorm plaats in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.


11. Bondsdag

Op vrijdag 8 oktober 2021 vond op de Lgen Bestkazerne de Bondsdag plaats. Veel Wapenbroeders en hun partners waren naar Vredepeel gekomen om weer gezellig met elkaar bij te praten.

Tijdens de buitengewone parade vond onder meer de vervanging van de Bondsbanier plaats. Uit handen van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, de Lgen Van Sprang ontving de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Jan Verwoerd de nieuwe Bondsbanier.

Als paradecommandant tijdens de ceremonie trad de Lkol Zielman van de Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando op, die met de aanwezigen zag dat het Exercitieteam van het RCT WZ-NL zich op een uitstekende wijze presenteerde. Aan de ceremonie leverden ook de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, de Huzaren Venlo en natuurlijk ook Wapenbroeders met banier en in detachementsverband een geweldige bijdrage.

Na afloop van de ceremonie vond een gezellig apéritief plaats waarbij de nodige medewerkers aan deze dag werden bedankt.  Ook de maaltijd lieten de aanwezigen zich bijzonder samen. In de middaguren werden de aanwezigen nog onderhouden door een muzikale bijdrage.


12. Commissies

De bijdragen van de Commissies zijn bijgevoegd bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 juni 2022:

a  Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (bijlage 2).
b. Steunfonds (bijlage 3).
c. Remembrance Day (bijlage 4).


13
. Webshop
De beheerder van  de webshop  E.P.C. Dokter.


14. Reüniefaciliteiten

Aan alle afdelingen en ID-groepen is in 2021 een nieuw certificaat Vi toegekend met daarop vermeld, naast de afdeling/ID-groep, ook het aantal veteranen. Het certificaat is toegezonden aan de betreffende afdeling/ID-groep. Nadat het certificaat is gebruikt dient het worden toegezonden aan het secretariaat. Aanvraag reünie faciliteiten dient 2 maanden van tevoren geschieden via het secretariaat welke voor doorzending zal zorgen naar de verantwoordelijke autoriteit de CLAS. Aanvraag dient te bevatten: Certificaatnummer, datum waarop de reünie plaatsvindt, locatie en inschrijving Kamer van Koophandel, verwachte aantal deelnemers, banknummer van de afdeling/ID-groep


15. Slot

Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2022 toe, met dank aan de bestuurders voor de goede samenwerking en bovenal voor hun inzet tijdens de coronaperiode in 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.