Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Jaarverslag 2023

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2023 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS

1. Inleiding.

Hierbij aangeboden het jaarverslag over 2023. Het verslag geeft een weergave van de bestuurlijke stand van zaken met daarbij het financieel jaarverslag over 2023. Het financieel jaarverslag wordt niet gepubliceerd.


2. Kenmerken van de vereniging.

Het Bondsbestuur.
Op 31 december  2022 was de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:

 J. Verwoerd             Algemeen Voorzitter 
 K.J. Orsel     Algemeen Secretaris/Vice voorzitter
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester
 M.J.M. Heezen  Algemeen Bestuurslid
 J. van der Kleijn    Algemeen Bestuurslid
 E.P.C. Dokter  Algemeen Bestuurslid
 C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid

Gedurende het verslagjaar tot de BALV op 24 november 2023 was het bestuur zoals hierboven samengesteld. Tijdens de BALV trad het bestuur af en werd een interim bestuur gekozen bestaande uit:

 J. Verwoerd           Algemeen Voorzitter a.i.
K.J. Orsel     Algemeen Secretaris/Vice voorzitter a.i.
M.A. den Dunnen              Algemeen Penningmeester a.i.

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB).
In 2023 heeft het Bondsbestuur 8 maal vergaderd en het Dagelijks bestuur 9 maal.
Er is 1 maal gecombineerd vergaderd met de Raad van Advies.

Algemene Ledenvergadering.
De Algemene ledenvergadering 2023 werd gehouden op 15 juni  2023 te Ermelo.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV)
Op 24 november 2023 werd een BALV gehouden waarbij de resultaten van de Commissie Toekomstvisie zijn besproken.

Taakverdeling regio’s:

Wij onderkennen de volgende 4 regio’s

 Noord:     Groningen, Friesland en Drenthe/NW-Overijssel 
 Midden:      Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
 Zuid:      Noord-Brabant en Limburg
 West:  Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

De verdeling van de bestuursleden als regiovertegenwoordiger is als volgt:

 Algemeen Secretaris:    K.J. Orsel 
 Regio Noord:  Lid Algemeen Bestuur E. Dokter
 Regio Midden:   Lid Algemeen Bestuur. C. Snelleman-Kalfsvel
 Regio Zuid:   Lid Algemeen Bestuur. M.H.M. Heezen

Na de BALV werden de regiotaken overgenomen door het Bondsbestuur a.i.

Regiobijeenkomsten.
De regiovertegenwoordigers bezochten - tot aan de BALV- diverse activiteiten in hun eigen regio. Na de BALV werden deze taken overgenomen door het Bondsbestuur a.i.

Voorzittersoverleg.
Op 24 februari 2023 werd een Voorzittersoverleg gehouden

Secretarissen/Penningmeester overleg.
Op 24 februari 2023 werd een Voorzittersoverleg gehouden.

Ledenadministratie en innen van contributie.
Gedurende het verslag jaar werd de ledenadministratie overgegeven van het secretariaat aan Mw. S. Scholte die voor de Bond van Wapenbroeders de ledenadministratie verzorgde in 2023. In 2024 is deze taak overgenomen door Mw. A. Stander.

Beleidsplan.
Het beleidsplan 2017-2022 en een activiteitenplan werd in 2020 vanwege de uitvoering gestoord  door maatregelen van COVID-19. Deze maatregelen hebben in de uitvoering een negatieve invloed op de uitvoering. Het Bondsbestuur is bezig met een nieuw beleidsplan op te stellen en hoopt dit Beleidsprogramma naar aanleiding van de uitkomsten van de werkgroep toekomst visie aan te passen aan de toekomst.

Missie.
Onze missie, is duidelijkheid te verschaffen in onze werkvelden waarom wij er zijn, waarom we willen voortbestaan en waar gaan we naar toe. Zo laten wij de veteranen niet los want dat is de bloedgroep waar wij vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.

Met deze woorden wordt nog eens het belang van een duidelijke structuur voor Vfonds aangegeven. Een structuur die bestaat uit drie werkvelden waarop Vfonds actief is, die ook door ons wordt onderschreven.

a.  Erkenning en waardering van oorlogs-en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld

b.  Het levenshouden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de bevrijding en vrijheid.

c.  Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde (zie  www.vfonds.nl).


Koninklijke Onderscheidingen.

Tijdens de ‘lintjesregen’ 2023 zijn de Koninklijke Onderscheidingen
toegekend aan:

Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden:

- M.A.A. Mason
- J.H.G. Litjens

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

- P.A.J.M.de Vet

Bondsonderscheidingen:

Kruis van Verdienste.

- Mw. C.R. Snelleman-Kalfsvel
- Mw. M.J.M. Heezen
- Dhr. E.P.C. Dokter

Bondsmedaille.

- Dhr. P.H.J. Hendrikx
- Dhr. R. v.d. Sanden

Huisvesting.

Het secretariaat van de Bond is gehuisvest in Barendrecht, van Hobokenhaven 63, 2993 HH.


3. Het gevoerde beleid
Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is  vooralsnog gericht op:

  1. Het voortbestaan van onze Bond.
  2. De belangenbehartiging van de leden.
  3. Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
  4. Het onderhouden van een goed contact met de Afdelingen en ID-groepen.
  5. Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
  6. Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van ex-militairen, post-actieven en veteranen.
  7. Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Nederlands Veteraneninstituut, De Basis en de BNMO.


4. Dienstverlening en Veteranenloket.

Veteranenloket.

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die verkrijgt men via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en  dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl

Nuldelijnsondersteuning.
Het Nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is een laagdrempelig, landelijk dekkend 24/7 systeem voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Het systeem bestaat uit vrijwilligers van de lid organisaties van het VP die zijn getraind om laagdrempelig ondersteuning te bieden in de vorm van het bieden van een luisterend oor en een arm om de schouder, maar kunnen in voorkomend geval ook zorgen voor een doorgeleiding naar professionele hulp.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het NOS kennen en indien nodig weten te vinden als er een beroep op gedaan moet worden.

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSK-V) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de website van DiSK-V leest men meer informatie en kan men bekijken zien hoe men via een regionale coördinator een veteranenondersteuner bij u in de buurt kunt bereiken.

Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl. Hebt u geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 - 334 00 00.

Veteranenondersteuner worden? Als collega-veteraan kunt u zelf ook veteranenondersteuner worden. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie hierover? Meldt u dan aan bij de coördinator Nuldelijnsondersteuning van de Bond van Wapenbroeders, dhr. J. van der Kleijn.

5. Bondsblad WAPENBROEDERS.

Redactie van het Bondsblad (WAPENBROEDERS) bestond uit:

Hoofdredacteur: J. Hazeu,  

Redactieleden: L. van Aggelen.

Correspondenten: R. Looijaard, K. Orsel en L. Benoist met als corrector H. de Vries.

Gedurende het verslag jaar verscheen het Bondsblad 4 maal.  Wij danken de hoofdredacteur, met zijn redactieleden en correspondenten alsmede de corrector voor hun inzet voor het Bondsblad. Vanaf 2024 verschijnt het Bondsblad in principe digitaal. Er is een mogelijkheid om, tegen betaling, nog een papieren Bondsblad te blijven ontvangen.

6. Website.

De website www.wapenbroeders.nl van de Bond van Wapenbroeders vervult een belangrijke rol v.w.b. de informatievoorziening aan onze leden

Maar het is ook een instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond.

De webmaster is


7. Structurele en organisatorische aangelegenheden
:

De Bond kent conform de statuten als vereniging twee bestuurslagen:

Het Bondsbestuur en besturen van de afdelingen en ID-groepen. Voorts heeft de Bond van Wapenbroeders een afdeling in het buitenland, t.w. Canada

Het Ledenbestand.

Het ledenbestand in het verslagjaar is uitgesplitst naar diverse categorieën:

Lid

31-12-2022

31-12-2023

Relatie (gratis toezending)        

87

69

Ereleden

5

5

Canada

5

5

Donateurs

5

6

Leden met Bondsblad

1368

1159

Leden zonder Bondsblad

132

91

Aangesloten Verenigingen

2

2

Totaal

1604

1337


Public Relations

In 2023 is de Commissie PR & Marketing Bond van Wapenbroeders tweemaal bijeen geweest. Daar is onder meer gesproken het concept document PR- & Marketingbeleid BvW,  Marketing activiteitenplan / marketing kalender,  marketing middelen, communicatiecampagne e.d.

Als gevolg van de instelling van de Commissie Toekomst Bond van Wapenbroeders is de commissie gestopt met haar werkzaamheden. Een van de uitkomsten van de Commissie was om bij de werving meer aandacht te geven aan het (voormalig) burgerpersoneel van Defensie.
Het Erelid dhr. Jacobsz heeft op verzoek van de Algemeen Voorzitter een aanzet gegeven om externe instanties te informeren over de activiteiten van de Bond van Wapenbroeders. 

8. Bestuurlijke aangelegenheden

Samenstelling van het Bondsbestuur op 31-12-2022

 J. Verwoerd     Algemeen Voorzitter a.i.
 K.J. Orsel      Algemeen Secretaris / Vicevoorzitter a.i.
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester a.i.

Tijdens de BALV werd afscheid genomen van de bestuurders:
C.R. Snelleman, M.J.M. Heezen en E.P.C. Dokter met dank aan hun inzet gedurende hun tijd als bestuurder van de Bond van Wapenbroeders.


Rooster van aftreden:
 

Functie:

Naam:

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Algemeen Voorzitter a.i.

J. Verwoerd

 X

 

     

 

Alg. Secretaris/Vicevoorzitter a.i.

K.J. Orsel

X

   

 

   

Alg. Penningmeester a.i.

M.A. den Dunnen

X

   

 

   

Per maart 2024 heeft de heer J. Verwoerd zijn functie als Algemeen Voorzitter a.i. moeten neerleggen.
Vanaf dat moment is de heer K.J. Orsel in functie getreden als Algemeen Voorzitter a.i.,
de  heer H.J. Kroes als Algemeen Secretaris a.i.


Raad van Advies.
Gedurende het verslag jaar heeft het Bondsbestuur 1 maal vergaderd met de Raad van Advies op 12 december. De coronamaatregelen hebben er mede toe bijgedragen dat slechts 1 maal werd vergaderd. Echter de voorzitter heeft gedurende het verslagjaar telefonisch de contacten onderhouden met de Raad van Advies.

In het jaar 2022 is er geen wijziging opgetreden in de samenstelling van de Raad van Advies.

Voorzitter     Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn
 Lid    Luitenant-generaal b.d. P. Striek
 Lid  Brigade-generaal b.d. H. Bokhoven

Op 7 januari 2024 is Lgen b.d. Striek helaas overleden.


9. Contacten en vertegenwoordigingen:

Vfonds.
Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt Vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt Vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”.

Nederlands Veteraneninstituut (NLVi).
Wat doet het Nederlands Veteraneninstituut? Samen bouwen aan een maatschappij waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.

Veteranen hebben ons land gediend tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering vanuit de samenleving en zorg wanneer dat nodig is. Ze ervaren dat ze gezien worden en dat hun bijdrage belangrijk is. Het Nederlands Veteraneninstituut draagt daaraan bij. Veteranen mogen erop vertrouwen dat het instituut er is voor hen. Wie je ook bent en wat je vraag ook is, we helpen je graag. We luisteren naar je verhaal. Ook verbinden we veteranen met de samenleving. Altijd zijn onze inspanningen erop gericht om erkenning en waardering, kennis en participatie te vergroten.

Het Veteranen Platform (VP).
De vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders J. Verwoerd en K.J. Orsel  leden Algemeen Bestuur hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering(en) van het VP.

Daarnaast maakt de Algemeen Secretaris deel uit van de Commissie Breed Onderzoek.

Internationale contacten.

Wij houden contact op reünie en herdenking niveau met de Oud-Strijders in België, Het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie Afdelingen naar één  Afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse Oud-Strijders, vooral via de afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen).


10. Deelname aan herdenkingen:

In 2023 werd door de vertegenwoordigers van de diverse afdelingen/identiteitsgroepen weer  vele herdenkingen bijgewoond evenals het Bondsbestuur.

Wageningen:

Aan Het bevrijdingsdefilé op 5 mei heeft de bond weer met een detachement deelgenomen onder leiding van J. van der Kleijn

Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):

Op de 19e Veteranendag werd met een groot detachement deelgenomen aan het defilé


11. Commissies

De bijdragen van de Commissies zijn bijgevoegd (niet gepubliceerd):

a  Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (bijlage 2).

b. Steunfonds (bijlage 3).

c. Remembrance Day (bijlage 4).


12. Webshop
Evenals in voorgaande jaren werd de webshop beheerd door  E.P.C. Dokter.


13. Reüniefaciliteiten.
Aan alle afdelingen en ID-groepen is een certificaat VI toegekend met daarop vermeld, naast de afdeling/ID-groep, ook het aantal veteranen. Het certificaat is toegezonden aan de betreffende afdeling/ID-groep. Nadat het certificaat is gebruikt dient het worden toegezonden aan de penningmeester. Aanvraag reünie faciliteiten dient 2 maanden van tevoren geschieden via de penningmeester welke voor doorzending zal zorgen naar de verantwoordelijke autoriteit de CLas. Aanvraag dient te bevatten: Certificaatnummer, datum waarop de reünie plaatsvindt, locatie en het KvK nr. van het restaurant waar het evenement wordt gehouden, verwachte aantal deelnemers, banknummer van de afdeling/ID-groep

14. Slot.
Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2024 toe, met dank aan de bestuurders voor de goede samenwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.