Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2022 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS

1. Inleiding.Jaarverslag Bond 2022

Hierbij aangeboden het jaarverslag over 2022. Het verslag geeft een weergave van de bestuurlijke stand van zaken met daarbij het financieel jaarverslag over 2022.


2. Kenmerken van de vereniging.

Het Bondsbestuur.
Op 31 december  2022 was de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:

 J. Verwoerd             Algemeen Voorzitter 
 K.J. Orsel     Algemeen Secretaris/Vice voorzitter
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester
 M.J.M. Heezen  Algemeen Bestuurslid
 J. van der Kleijn    Algemeen Bestuurslid
 E.P.C. Dokter  Algemeen Bestuurslid
 C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid

Gedurende het verslagjaar trad dhr. A.H.M. Sijm tijdens de ALV op 15 juni 2022 af.

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB).
In 2022 heeft het Bondsbestuur 8 maal vergaderd en het Dagelijks bestuur 16 maal. Er is 1 maal gecombineerd vergaderd met de Raad van Advies.

Algemene Ledenvergadering.
De Algemene ledenvergadering 2022 werd gehouden op 15 juni te Stroe

Taakverdeling regio’s:

Wij onderkennen de volgende 4 regio’s

 Noord:     Groningen, Friesland en Drenthe/NW-Overijssel 
 Midden:      Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
 Zuid:      Noord-Brabant en Limburg
 West:  Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

De verdeling van de bestuursleden als regiovertegenwoordiger is als volgt:

 Algemeen Secretaris:    K.J. Orsel 
 Regio Noord:  Lid Algemeen Bestuur E. Dokter
 Regio Midden:   Lid Algemeen Bestuur. C. Snelleman-Kalfsvel
 Regio Zuid:   Lid Algemeen Bestuur. M.H.M. Heezen

Regiobijeenkomsten.
De regiovertegenwoordigers bezoeken diverse activiteiten in hun eigen regio. Zij kunnen elkaar onderling vervangen bij afwezigheid. Activiteiten, ALV’s, seizoenopeningen, BALV’s of anderszins bijwonen kan op uitnodiging van een afdeling of een identiteitsgroep, maar ook op eigen initiatief.

Voorzittersoverleg.
15 mei 2022 werd een voorzitters overleg gehouden.

Secretarissen/Penningmeester overleg.
Een gecombineerde secretarissen/penningmeestersoverleg werden gehouden op 29 juni en 6 oktober 2022

Ledenadministratie en innen van contributie.
Gedurende het verslagjaar werd de ledenadministratie overgegeven van het secretariaat naar Mw. S. Scholten, die voor de Bond van Wapenbroeders de ledenadministratie verzorgt.

Beleidsplan.
Het beleidsplan 2017-2022 en een activiteitenplan werd in 2020 vanwege de uitvoering gestoord door de maatregelen van COVID-19. Deze maatregelen hebben op de uitvoering een negatieve invloed gehad. Het Bondsbestuur is bezig met een nieuw beleidsplan op te stellen en hoopt dit in 2024 tijdens de ALV te kunnen presenteren.

Missie.
Onze missie is duidelijkheid te verschaffen in onze werkvelden, waarom wij er zijn, waarom wij willen voortbestaan en waar gaan wij naar toe. Zo laten wij de veteranen niet los want dat is de bloedgroep waar wij vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.

Met deze woorden wordt nog eens het belang van een duidelijke structuur voor het vfonds aangegeven. Een structuur, die bestaat uit drie werkvelden waarop het V- fonds actief is, die ook door ons worden onderschreven.

a.    Erkenning en waardering van oorlogs-en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
b.    Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de bevrijding en vrijheid.
c.    Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. (zie www.v-fonds.nl/over-vfonds )

Koninklijke Onderscheidingen.
Tijdens de ‘lintjesregen’ 2022 zijn de Koninklijke Onderscheidingen toegekend:

Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden

 • Luitenant-kolonel J.C.W. Maijen,
 • Adjudant-onderofficier E.G.R. van de Elshout
Bondsonderscheidingen.
In 2022 is het Verenigingskruis van Verdienste toegekend aan:
 • J. van der Borden.

De Bondsmedaille is in 2022 toegekend aan:

 • A.A.C.A. van Belkom,
 • P. Ermers,
 • G.W. Zeilstra.

Huisvesting.

Het secretariaat van de Bond is gehuisvest in Barendrecht, van Hobokenhaven 63, 2993 HH.


3. Het gevoerde beleid

Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is  vooralsnog gericht op:

 • a.      Het voortbestaan van onze Bond.
  b.      De belangenbehartiging van de leden.
  c.      Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
  d.      Het continueren van het Bondsbureau, zowel qua organisatie, bezetting als huisvesting.
  e.      Het onderhouden van een goed contact met de afdelingen en ID-groepen.
  f.       Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
  g.      Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van
           ex- militairen, post-actieven en veteranen.
  h.      Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Veteranen Instituut,
           De Basis en de BNMO.
  i.       Ontmoetingscentra en veteranencafés. Daar kan men op een goede wijze acquisitie plegen.


4. Dienstverlening en Centraal Aanmeldingspunt

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die verkrijgt men via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl

Nuldelijnsondersteuning

Het Nuldelijnsondersteunings systeem (NOS) is een laagdrempelig, landelijk dekkend 24/7 systeem voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Het systeem bestaat uit vrijwilligers van de lid-organisaties van het VP, die zijn getraind om laagdrempelig ondersteuning te bieden in de vorm van het bieden van een luisterend oor en een arm om de schouder, maar kunnen in voorkomend geval ook zorgen voor een doorgeleiding naar professionele hulp.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het NOS kennen en indien nodig weten te vinden als er een beroep op gedaan moet worden. 

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSK-Veteranen) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de website van DiSK-V leest men meer informatie en kan men bekijken zien hoe men via een regionale coördinator een nuldelijnsondersteuner bij u in de buurt kunt bereiken.

Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl. Hebt u geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 - 334 00 00. 

Nuldelijnsondersteuner worden? Als collega-veteraan kunt u zelf ook nuldelijnsondersteuner worden. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie hierover? Meldt u dan aan bij de coördinator van de Bond van Wapenbroeders, dhr. J van de Kleijn.

5. Bondsblad (Wapenbroeder)

De redactie van het Bondsblad (Wapenbroeders) bestond uit:

J. Hazeu Hoofdredacteur.

Redactieleden: Vilan de Loo, Floris Berkhof en de correspondenten:

P. Ermers, R. Looijaard en K. Orsel met als corrector H.de vries

Gedurende het verslag jaar verscheen het Bondsblad 4 maal was Wij danken de hoofdredacteur, met zijn redactieleden en correspondenten alsmede de corrector voor hun inzet voor het Bondsblad.


6. Website

De website www.wapenbroeders.nl van de Bond van Wapenbroeders vervult een belangrijke rol v.w.b. de informatievoorziening aan onze leden. Het is ook een instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond.

De webmaster is Hans Kroes, webmaster@wapenbroeders.nl . Wij danken hem voor zijn inzet. 

7. Structurele en organisatorische aangelegenheden

Structuur van de vereniging tot 31-12-2022:
De Bond kent conform de statuten als vereniging twee bestuurslagen:

Het Bondsbestuur en besturen van de afdelingen en ID Groepen. Voorts heeft de Bond een afdeling in het buitenland, t.w. Canada


Het Ledenbestand.

Het ledenbestand in het verslagjaar is uitgesplitst naar diverse categorieën:

Lid

31-12-2021    

31-12-2022

Relatie (gratis toezending)        

70

87

Ereleden

5

5

Canada

28

241

Donateurs

5

5

Leden met Bondsblad

1869

1368

Leden zonder Bondsblad

159

132

Aangesloten Verenigingen

2

2

Totaal

2348

1835


Public Relations

Vanwege allerlei maatregelen, die verband hielden met de corona, is de Commissie PR & Marketing lange tijd niet bij elkaar geweest. Ultimo 2022 is onder leiding van de Algemeen Voorzitter Verwoerd de Commissie PR & Marketing weer gestart met de inventarisatie van de benodigde activiteiten.

  

8. Bestuurlijke aangelegenheden

Samenstelling van het Bondsbestuur op 31-12-2022

 J. Verwoerd     Algemeen Voorzitter
 K.J. Orsel      Algemeen Secretaris / Vicevoorzitter
 M.A. den Dunnen  Algemeen Penningmeester
 C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid
 J. van der Kleijn   Algemeen Bestuurslid
 M.J.M. Heezen  Algemeen Bestuurslid
 E.P.C. Dokter     Algemeen Bestuurslid / Webshop

Rooster van aftreden 

Functie:

Naam:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemeen Voorzitter

J. Verwoerd

 

X

     

x

Alg. Secretaris/Vicevoorzitter

K.J. Orsel

X

   

X

   

Alg. Penningmeester

M.A. den Dunnen

X

   

X

   

Alg. Bestuurslid

M.H.M. Heezen

 

X

       

Alg. Bestuurslid

J. van der Kleijn

   

X

     

Alg. Bestuurslid

C. Snelleman-Kalfsvel

X

   

X

   

Alg. Bestuurslid

E.P.C. Dokter

 

X

       


Raad van Advies.

Gedurende het verslag jaar heeft het Bondsbestuur 1 maal vergaderd met de Raad van Advies op 12 december. De coronamaatregelen hebben er mede toe bijgedragen dat slechts 1 maal werd vergaderd. Echter de voorzitter heeft gedurende het verslagjaar telefonisch de contacten onderhouden met de Raad van Advies.

In het jaar 2022 is er geen wijziging opgetreden in de samenstelling van de Raad van Advies.

Voorzitter     Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn
 Lid    Luitenant-generaal b.d. P. Striek
 Lid  Brigade-generaal b.d. H. Bokhoven


9. Contacten en vertegenwoordigingen:

Het vfonds

Het V-fonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Het V-fonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend  te houden, ondersteunt het Vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”.

Het Veteranen Platform (VP)

De vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders J. Verwoerd en K.J. Orsel leden Algemeen Bestuur hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering(en) van het VP. Daarnaast maakt de Algemeen Secretaris deel uit van de Commissie Breed Onderzoek.

Nederlands Veteranen Instituut

Wat doet het Nederlands Veteraneninstituut? Samen bouwen aan een maatschappij waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.

Veteranen hebben ons land gediend tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering vanuit de samenleving en zorg wanneer dat nodig is. Ze ervaren dat ze gezien worden en dat hun bijdrage belangrijk is. Het Nederlands Veteraneninstituut draagt daaraan bij. Veteranen mogen erop vertrouwen dat het instituut er is voor hen.

Wie je ook bent en wat je vraag ook is, we helpen je graag. We luisteren naar je verhaal. Ook verbinden we veteranen met de samenleving. Altijd zijn onze inspanningen erop gericht om erkenning en waardering, kennis en participatie te vergroten.

Internationale contacten:

Wij onderhouden contacten op reünies en bij herdenkingen met de Oud-Strijders in België, het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie afdelingen naar één afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse Oud-Strijders, vooral via de Afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen).


10. Deelname aan herdenkingen:

In 2022 werd na de corona periode de draad weer opgepakt en konden de vertegenwoordigers van de diverse afdelingen/identiteitsgroepen weer vele herdenkingen bijwonen evenals het Bondsbestuur.

Wageningen.
Aan het bevrijdingsdefilé op 5 mei heeft de bond weer met een detachement deelgenomen onder leiding van J. van der Kleijn

Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):

De 18e Veteranendag was een bijzondere want naast het defilé werd aan diverse Korpsen en Regimenten een cravatte uitgereikt door ZM de Koning.


11.
 Commissies

De bijdragen van de Commissies zijn bijgevoegd bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 juni 

De bijdragen van de Commissies zijn bijgevoegd:

a. Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (bijlage 2).
b. Steunfonds (bijlage 3).
c. Remembrance Day (bijlage 4).


12
. Webshop
De beheerder van  de webshop  E.P.C. Dokter.


13. Reüniefaciliteiten

Aan alle afdelingen en ID-groepen is certificaat VI toegekend met daarop vermeld, naast de afdeling/ID-groep, ook het aantal veteranen. Het certificaat is toegezonden aan de betreffende afdeling/ID-groep. Nadat het certificaat is gebruikt dient het te worden toegezonden aan het secretariaat. Aanvraag reünie faciliteiten dient 2 maanden van tevoren geschieden via het secretariaat welke voor doorzending zal zorgen naar de verantwoordelijke autoriteit de CLAS. Aanvraag dient te bevatten: Certificaatnummer, datum waarop de reünie plaatsvindt, locatie en het KvK nr. van het restaurant waar het evenement wordt gehouden, verwachte aantal deelnemers, banknummer van de afdeling/ID-groep


14. Slot

Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2023 toe, met dank aan de bestuurders voor de goede samenwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.